கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட 10 வார்த்தைகள் 

2022-ம் ஆண்டு

1. Wordle

2. India vs England

3. Ukraine

4. Queen Elizabeth

5. Ind vs SA

6. World Cup

7. India vs West Indies

8. iPhone 14

9. Jeffrey Dahmer

10. Indian Premier League