கூட்டணி வெற்றி விபரம்
கூட்டணிகள்
போட்டி
முன்னிலை
வெற்றி
கூட்டணி
அதிமுக+
போட்டி
234
முன்னிலை
0
வெற்றி
75
கூட்டணி
திமுக+
போட்டி
234
முன்னிலை
0
வெற்றி
159
கூட்டணி
அமமுக+
போட்டி
234
முன்னிலை
0
வெற்றி
0
கூட்டணி
மநீம+
போட்டி
234
முன்னிலை
0
வெற்றி
0
கூட்டணி
நாதக
போட்டி
234
முன்னிலை
0
வெற்றி
0